Đội ngũ Corporate advisers của Symper thực hành và tham gia nhiều dự án chuyển đổi của các doanh nghiệp từ nhỏ tới quy mô Tập đoàn, bên cạnh phương pháp luận quản trị sự thay đổi, Symper tập hợp, liên tục tìm kiếm đội ngũ Chuyên gia thực hành chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong nỗ lực thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong các doanh nghiệp.

Shop Now

Weekly Featured Products

[ux_products style=”normal” columns=”5″ depth=”1″ show=”featured”]

Follow us on Instagram

No images found.