Low-Code Platform to build Business Management Applications

SAB (Symper Application Builder) enables Citizen Developers (non-IT people) to design and build Business/Organization management applications.

Contact Platform Showcase

Nền tảng Công cụ Low-Code Xây dựng Ứng dụng Quản lý Doanh nghiệp

Cho phép những người không chuyên công nghệ lên phương án và triển khai xây dựng những Ứng dụng quản lý Doanh nghiệp/ Tổ chức trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết

Main modules of the Platform

Smart object

Represents for the objects to store the identifiers information of the system (For example: list of goods and materials, list of cost codes, etc.), as the basic input of other business documents.

Document

Documents provide, collect, synthesize, and store data for each business process/transaction from end users, thereby making it easier to automate workflows.

People

Built to simulate the people in the business processes of enterprises: (i) matching users to positions and departments, (ii) modelling the hierarchy relationship between positions and create specific logic of the business, etc.

WORKFLOW

Executes and automates business processes in which tasks, data or documents are circulated from one person to another according to a set of procedural rules set by the business.

Dataflow

Dataflow collects data (both from the Platform itself and the integrated 3rd party applications) then computationally process and return the results back in the form of Data Tables (Datasets) according to the sequence users need. Typical examples that apply our Dataflow are the processes such as payroll, costing, depreciation calculation etc.

Report Builder

Report builder uses datasets of Dataflows, Documents or from 3rd party applications to generate reports (Table, pie chart, column stack, line chart, pivot table, ect) for business decision making.

Các module chính của Nền tảng

Smart object

Đóng vai trò đại diện cho các Đối tượng (smart object) lưu trữ các thông tin định danh của hệ thống (Ví dụ: danh mục hàng hóa vật tư, danh mục mã phí,…), là đầu vào cơ sở của các chứng từ nghiệp vụ khác.

Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

DOCUMENT

Document (chứng từ) Mang vai trò cung cấp, thu thập, và lưu trữ thông tin cho hệ thống công việc từ những người dùng cuối (end user), từ đó giúp việc tự động hóa quy trình công việc trở nên dễ dàng hơn. 

People

Được xây dựng để mô phỏng yếu tố con người trong quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp gắn người dùng về các vị trí công việc, phòng ban trong doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt về tầng giữa các vị trí trong doanh nghiệp, tạo ra các logic đặc thù của doanh nghiệp,…

WORKFLOW

Thực thi và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ trong đó các nhiệm vụ, thông tin hoặc tài liệu được truyền từ người này sang người khác thực hiện hành động theo một bộ quy tắc thủ tục do doanh nghiệp đặt ra.

Dataflows

Bộ quy trình dữ liệu (Dataflow) giúp thu thập (từ cả của Hệ thống và do Ứng dụng bên thứ 3 cung cấp) sau đó xử lý, chế biến dữ liệu và tính toán trả về kết quả ở dạng các Bảng dữ liệu (Datasets) theo trình tự nhu cầu của Người dùng. Ví dụ điển hình áp dụng Dataflow là các quy trình như tính lương, tính giá thành ..

Report Builder

Report builder (hệ thống xây dựng báo cáo) sử dụng các datasets của Dataflows hay của hệ thống hoặc từ ứng dụng bên thứ 03 để tạo ra các báo cáo (Dạng bảng, pie chart, column stack, line chart, pivot table ..) phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

Change the way your Business builds Management Applications?

Built and maintained by non-IT people (Citizen Developers)

Symper’s Low-code platform is aimed at Business Analysts with economic background instead of traditional IT programmers. The applied methodology that comes with SAB (Symper Application Builder) will help Business Analysts, even those who are inexperienced (fresh graduates), quickly grasp and solve business problems, build and deploy the applications. The methodology may include:

(i) analysis, establishment, improvement and digitalization of business processes (Symper Application Methodology);

(ii) management of the project implementation (Symper implementation methodology).

Xây dựng, bảo trì không phải bởi Lập trình viên

Nền tảng công cụ Low code của Symper nhắm tới đối tượng sử dụng là Business Analyst (“chuyên viên phân tích nghiệp vụ”) có background về kinh tế thay vì các lập trình viên công nghệ. Các phương pháp luận áp dụng đi kèm với SAB sẽ giúp các bạn Business Analyst, ngay cả đó có thể là các bạn chưa có kinh nghiệm (mới tốt nghiệp ra trường) nhanh chóng nắm bắt và giải quyết được các bài toán nghiệp vụ, xây dựng và triển khai ứng dụng. Các phương pháp luận có thể kể đến:

(i) phân tích, thiết lập, cải tiến và số hóa các quy trình nghiệp (Symper Application Methodology); và

(ii) quản lý việc triển khai dự án (Symper implementation methodology);

Flexible with business changes

The Low-code platform is not only geared towards Building Applications, but also built to help Administrators manage organizational change through easily maintaining, upgrading or changing Applications aligning with business growth (changing in business model, merging or splitting departments, updating business processes, updating documents, changing reports, editing logic to calculate data….of current Applications).

Support complicated business processes

In addition to simple business processes (with only a few steps of approval, and data is on low demand for complex calculations such as Leave Request, Overtime Request, Checking in and checking out…), Symper Application Builder simulates and handles business processes with complex logic that contain many steps and conditional gateways such as management of purchasing, sales, warehouse or payroll, costing, accounting.

Cơ bắp trong các logic nghiệp vụ

Bên cạnh các Nghiệp vụ đơn giản trong doanh nghiệp (chỉ qua 01 vài bước duyệt, và Thông tin ít phục vụ cho xử lý tính toán phức tạp như Xin nghỉ phép, Làm thêm giờ, Đăng ký ra vào …), Nền tảng công cụ low code Symper còn được xây dựng để xử lý, mô phỏng các Nghiệp vụ có Logic phức tạp, và đi qua nhiều bước như Quản lý mua hàng, bán hàng, kho hay như tính lương, giá thành, kế toán.

“Your business is on your hand”

The focus on applying software/business applications in management aims to advance and improve the quality of management of Vietnamese enterprises, thereby normalize technology served in every field and industry.

Let Symper accompany you to solve your corporate governance problems!