Nền tảng công cụ xây dựng ứng dụng low code (“SAB”) được xây dựng để giải quyết bài toán về nhu cầu của Nhà quản lý khi tìm kiếm các sản phẩm phần mềm (mua ngoài hoặc tự xây dựng có sự phụ thuộc lớn vào đội ngũ lập trình viên, chi phí lớn, thiếu tính linh hoạt để xử lý tốt sự thay đổi, phát triển của doanh nghiệp. Với SAB, người thực hiện việc xây dựng, bảo trì các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp, chính là các Quản lý trung và cao cấp hoặc là các Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, những người am hiểu Nghiệp vụ doanh nghiệp, không có kiến thức chuyên sâu về lập trình. SAB cũng hướng tới việc xử lý các quy trình nghiệp vụ có logic phức tạp, hay tương tác cho/ nhận thông tin với các Ứng dụng khác của Doanh nghiệp.

SAB mô phỏng Hệ thống công việc của Doanh nghiệp theo 06 thành phần chính, gồm:

  • Đối tượng = Smart Object (Thông tin định danh/ Danh mục)
  • Chứng từ = Document (dữ liệu của từng giao dịch, mô tả, bổ sung thông tin cho các Đối tượng),
  • Đối tượng tham gia quy trình = People hay còn gọi là Organisation Chart (Vị trí công việc/ Con người trong Sơ đồ tổ chức)
  • Quy trình nghiệp vụ = Workflow (các bước luân chuyển Chứng từ hay rẽ nhánh tùy các điều kiện khác nhau trong quy trình vận hành của Tổ chức),
  • Quy trình tính toán dữ liệu = Dataflows (thu thập, chế biến và xử lý tính toán dữ liệu); và
  • Báo cáo = Report builder (sử dụng dữ liệu tạo ra các Báo cáo theo nhu cầu sử dụng).

SMART OBJECT

Lưu trữ các thông tin định danh của hệ thống(Ví dụ: danh mục hàng hóa vật tư, danh mục mã phí,…), là đầu vào cơ sở của các chứng từ nghiệp vụ khác.

SMART OBJECT

Lưu trữ các thông tin định danh của hệ thống(Ví dụ: danh mục hàng hóa vật tư, danh mục mã phí,…), là đầu vào cơ sở của các chứng từ nghiệp vụ khác.

DOCUMENT EDITOR

DOCUMENTS

Mang vai trò là chứng từ, biểu mẫu (ví dụ: hóa đơn, phiếu nhập xuất kho , phiếu chi ..) giúp thu thập, và lưu trữ thông tin cho từng giao dịch thông qua các tương tác nhập liệu, phê duyệt, chỉnh sửa và tra cứu lại bởi người dùng cuối (end user).

DOCUMENTS

Mang vai trò là chứng từ, biểu mẫu (ví dụ: hóa đơn, phiếu nhập xuất kho , phiếu chi ..) giúp thu thập, và lưu trữ thông tin cho từng giao dịch thông qua các tương tác nhập liệu, phê duyệt, chỉnh sửa và tra cứu lại bởi người dùng cuối (end user).

DOCUMENT EDITOR

PEOPLE

Được xây dựng để mô phỏng yếu tố con người trong quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp gắn người dùng về các vị trí công việc, phòng ban trong doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt về tầng giữa các vị trí trong doanh nghiệp, tạo ra các logic đặc thù của doanh nghiệp,…

PEOPLE

Được xây dựng để mô phỏng yếu tố con người trong quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp gắn người dùng về các vị trí công việc, phòng ban trong doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt về tầng giữa các vị trí trong doanh nghiệp, tạo ra các logic đặc thù của doanh nghiệp,…

WORKFLOWS

Workflow là công cụ giúp luân chuyển document (chứng từ), task (công việc), giữa người dùng trong doanh nghiệp theo các thuật toán, logic được định nghĩa trước (đã tích hợp) hoặc tích hợp trí tuệ nhân tạo (chưa tích hợp). Thuật toán, logic nghiệp vụ có thể được chỉnh sửa tùy theo tình huống của chủ doanh nghiệp.

WORKFLOWS

Workflow là công cụ giúp luân chuyển document (chứng từ), task (công việc), giữa người dùng trong doanh nghiệp theo các thuật toán, logic được định nghĩa trước (đã tích hợp) hoặc tích hợp trí tuệ nhân tạo (chưa tích hợp). Thuật toán, logic nghiệp vụ có thể được chỉnh sửa tùy theo tình huống của chủ doanh nghiệp.

DATAFLOWS

Bộ quy trình dữ liệu (Dataflow) giúp thu thập (từ cả của Hệ thống và do Ứng dụng bên thứ 3 cung cấp) sau đó xử lý, chế biến dữ liệu và tính toán trả về kết quả ở dạng các Bảng dữ liệu (Datasets) theo trình tự nhu cầu của Người dùng. Ví dụ điển hình áp dụng Dataflow là các quy trình như tính lương, tính giá thành ..

DATAFLOWS

Bộ quy trình dữ liệu (Dataflow) giúp thu thập (từ cả của Hệ thống và do Ứng dụng bên thứ 3 cung cấp) sau đó xử lý, chế biến dữ liệu và tính toán trả về kết quả ở dạng các Bảng dữ liệu (Datasets) theo trình tự nhu cầu của Người dùng. Ví dụ điển hình áp dụng Dataflow là các quy trình như tính lương, tính giá thành ..

REPORT BUILDER

Report builder (hệ thống xây dựng báo cáo) sử dụng các datasets của Dataflows hay của hệ thống hoặc từ ứng dụng bên thứ 03 để tạo ra các báo cáo (Dạng bảng, pie chart, columm stack, line chart, pivot table ..) phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

REPORT BUILDER

Report builder (hệ thống xây dựng báo cáo) sử dụng các datasets của Dataflows hay của hệ thống hoặc từ ứng dụng bên thứ 03 để tạo ra các báo cáo (Dạng bảng, pie chart, column stack, line chart, pivot table ..) phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.

THAM GIA SYMPER COMMUNITY ĐỂ CÓ THỂ THẢO LUẬN VỀ CÁC SẢN PHẨM CỦA SYMPER
THAM GIA SYMPER COMMUNITY ĐỂ CÓ THỂ THẢO LUẬN VỀ CÁC SẢN PHẨM CỦA SYMPER