Chính Sách Quyền Riêng Tư

Phiên bản V1.0 ngày 31/10/2023

1. Phạm vi của Chính sách quyền riêng tư và vai trò của SYMPER

SYMPER cung cấp Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) để giải thích cách SYMPER thu thập, sử dụng, chia sẻ, xử lý thông tin thu thập qua các sản phẩm, dịch vụ mà SYMPER cung cấp. Chính sách quyền riêng tư này có giá trị trên toàn thế giới. Đối với một số phần mềm cụ thể, SYMPER có thể bổ sung một số chính sách khác về quyền riêng tư (nếu có).
Chính sách quyền riêng tư này mô tả mục đích và phương tiện mà SYMPER xử lý dữ liệu cá nhân với tư cách là ‘bên kiểm soát dữ liệu’.

Trong một số trường hợp, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi nhiều bên kiểm soát dữ liệu (Ví dụ: người sử dụng lao động hoặc đối tác tài chính của bạn). Trong những trường hợp này, SYMPER đóng vai trò là bên kiểm soát dữ liệu độc lập với các bên kiểm soát dữ liệu còn lại. Các bên kiểm soát dữ liệu khác tự thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu. SYMPER không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hoạt động xử lý dữ liệu của các bên kiểm soát dữ liệu khác. Nếu bạn có thắc mắc về cách các bên kiểm soát dữ liệu khác xử lý dữ liệu cá nhân thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với các bên kiểm soát dữ liệu đó để biết cách họ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và về cách thực hiện quyền riêng tư của bạn.
Chính sách quyền riêng tư này được áp dụng khi SYMPER là bên kiểm soát dữ liệu. Trường hợp SYMPER là bên xử lý dữ liệu thì SYMPER sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các hợp đồng, thỏa thuận giữa SYMPER với bên kiểm soát dữ liệu. Nếu bạn có thắc mắc về việc xử lý dữ liệu cá nhân mà SYMPER xử lý với vai trò là bên xử lý dữ liệu, vui lòng liên hệ trực tiếp với bên kiểm soát dữ liệu để thực hiện quyền riêng tư của bạn.

2. Phần mềm SYMPER

2.1. Phần mềm SYMPER và dữ liệu cá nhân của bạn
Trong Chính sách quyền riêng tư này, “Phần mềm SYMPER” được hiểu là tất cả các phần mềm mà SYMPER cung cấp. Khi bạn chọn nhập dữ liệu lên một Phần mềm SYMPER cụ thể hoặc chuyển thông tin từ Phần mềm SYMPER sang bên thứ ba (chẳng hạn như ngân hàng hoặc cơ quan thuế), tức là bạn đang chia sẻ dữ liệu cho tất cả các Phần mềm SYMPER hoặc là bạn đồng ý chuyển thông tin từ bất kỳ Phần mềm SYMPER nào mà bạn đang sử dụng cho bên thứ ba. Dữ liệu cá nhân mà SYMPER sử dụng theo cách tập trung này có thể liên quan đến bạn với tư cách là người dùng cuối của Phần mềm SYMPER, hoặc với tư cách là khách hàng hoặc là nhà cung cấp của một khách hàng của SYMPER có dữ liệu cá nhân được đưa vào Phần mềm SYMPER.
2.2. Thông tin tài khoản doanh nghiệp
Một số tính năng hoặc phân hệ nghiệp vụ trong Phần mềm SYMPER được cung cấp theo mối quan hệ của bạn với doanh nghiệp (chẳng hạn như quan hệ lao động giữa bạn và người sử dụng lao động của bạn). Nếu bạn được cấp quyền truy cập vào Phần mềm SYMPER bằng tài khoản doanh nghiệp, tài khoản quản trị có quyền kiểm soát và quản lý tài khoản của bạn, chẳng hạn như phân quyền truy cập cho bạn; yêu cầu bạn thực hiện một số hành động nhất định (ví dụ: sử dụng tính năng theo dõi vị trí để ghi nhận hành trình bạn đã di chuyển). Nếu quản trị viên thay đổi quyền truy cập của bạn thì bạn có thể mất quyền truy cập vào thông tin mà doanh nghiệp kiểm soát.
Việc bạn sử dụng Phần mềm SYMPER như một phần của tài khoản doanh nghiệp có thể phải tuân thủ các chính sách của doanh nghiệp. Các chính sách này có thể khác với Chính sách quyền riêng tư của SYMPER. SYMPER không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật hoặc quyền riêng tư của các doanh nghiệp và bạn nên xem xét cả chính sách của doanh nghiệp cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình cho doanh nghiệp.

3. Dữ liệu cá nhân SYMPER thu thập
Dữ liệu cá nhân mà SYMPER thu thập hoặc nhận được về bạn tùy thuộc vào hoạt động tương tác của bạn với SYMPER, cách bạn cài đặt cấu hình và tài khoản, có thể bao gồm dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm tùy từng ngữ cảnh. Cách SYMPER xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể phụ thuộc vào tính năng, nghiệp vụ hoặc trải nghiệm cụ thể mà bạn sử dụng, vị trí của bạn và quy định pháp luật hiện hành.
3.1. Thông tin bạn cung cấp cho SYMPER
Các dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho SYMPER bao gồm:
• Thông tin liên hệ và thông tin tài khoản. SYMPER thu thập thông tin khi bạn hoặc tổ chức của bạn tạo tài khoản, kích hoạt đăng ký và/hoặc tải thông tin lên Phần mềm SYMPER. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm họ và tên, mã nhân viên, chức danh, nghề nghiệp, tên công ty, học vấn, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, ảnh hồ sơ và thông tin khác để đăng nhập tài khoản của bạn.

• Truyền thông, phản hồi và khảo sát dữ liệu. SYMPER có thể thu thập dữ liệu cá nhân như họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, chia sẻ khi bạn liên hệ với SYMPER để được hỗ trợ, gửi phản hồi, tham gia các cuộc khảo sát, tham dự các sự kiện, tham gia nghiên cứu sản phẩm hoặc đào tạo, hoặc tương tác hoặc giao tiếp với SYMPER. Thông tin này có thể định dạng dưới dạng bản ghi âm, ghi hình, cuộc gọi, thư thoại, trao đổi dưới dạng văn bản, ảnh và video.
• Tiếp thị. Thông tin liên hệ do bạn cung cấp cho SYMPER để nhận thông tin tiếp thị của SYMPER.
• Mạng xã hội và cộng đồng. SYMPER có thể thu thập nội dung bạn đăng trên các trang mạng xã hội và trang cộng đồng của SYMPER.
• Thông tin kinh doanh và tài chính. SYMPER có thể nhận thông tin về doanh nghiệp của bạn chẳng hạn như thông tin tài chính, chi phí, hóa đơn, báo cáo tài chính, chi tiết về thu nhập, chi tiết bảng lương, giao dịch thanh toán, thông tin khai thuế, thông tin về khách hàng, nhà cung cấp hoặc nhân viên của bạn và/hoặc thông tin đầu tư.
• Tương tác với các chuyên gia. Phần mềm SYMPER có thể cung cấp tính năng để bạn kết nối trực tiếp với các chuyên gia, chẳng hạn như kế toán dịch vụ hoặc tư vấn thuế. Khi bạn tương tác với các chuyên gia này, SYMPER có thể nhận được thông tin về các câu hỏi mà bạn đặt ra, chi tiết về tài khoản của bạn và hướng dẫn được cung cấp cho bạn.
• Dữ liệu liên lạc và thiết bị. Nếu bạn cấp quyền trong cài đặt thiết bị của mình, một số tính năng nhất định có thể có quyền truy cập vào thiết bị và danh bạ của bạn.
3.2. Nguồn của bên thứ ba
Phần mềm SYMPER cung cấp các tính năng dựa trên dữ liệu do bạn cung cấp, do đó bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân của bạn và những thông tin cá nhân của người khác để sử dụng Phần mềm SYMPER tùy theo quyết định của bạn. Nếu bạn nhập thông tin của cá nhân khác vào Phần mềm SYMPER, bạn phải thông báo trước và được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu về việc xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật hiện hành.

SYMPER cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba nếu bạn đã đồng ý hoặc khi pháp luật hiện hành cho phép. SYMPER bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân nhận được từ bên thứ ba theo quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. Các bên thứ ba của SYMPER có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào cách bạn sử dụng Phần mềm SYMPER. Ví dụ SYMPER nhận thông tin từ:

• Các sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba được liên kết. Nếu bạn đồng bộ hóa tài khoản/dịch vụ không phải của SYMPER với tài khoản SYMPER của mình, SYMPER sẽ nhận thông tin từ tài khoản/dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin mạng xã hội, lịch sử mua hàng hoặc hồ sơ bán hàng của doanh nghiệp bạn

• Nhà cung cấp thông tin và xác minh danh tính. SYMPER có thể kết nối với một số bên thứ ba để xác minh danh tính của bạn và/hoặc bổ sung dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu cá nhân của bạn.
• Người dùng khác. SYMPER có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ những người dùng Phần mềm SYMPER khác, chẳng hạn như kế toán, nhân sự, tư vấn viên, người sử dụng lao động hoặc các khách hàng sử dụng Phần mềm SYMPER.
• Nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro, an ninh mạng. SYMPER có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba giúp SYMPER đánh giá rủi ro liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của SYMPER để phòng, chống rủi ro, an ninh mạng, gian lận và hoạt động bất hợp pháp.
• Đối tác chào bán chung. SYMPER có thể nhận dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba hợp tác để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc tham gia vào các hoạt động tiếp thị chung với những doanh nghiệp, tổ chức khác.
• Cơ quan nhà nước. SYMPER nhận thông tin từ các cơ quan chính phủ, kể cả từ các cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan,…
• Thông tin công cộng. SYMPER thu thập thông tin nhân khẩu học của cá nhân và hộ gia đình cũng như thông tin sở thích từ các nguồn có sẵn công khai, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu mở của chính phủ, nền tảng truyền thông xã hội và các nguồn khác.

3.3. Thu thập dữ liệu tự động
SYMPER, các nhà cung cấp dịch vụ và các đối tác kinh doanh của SYMPER có thể tự động ghi lại dữ liệu cá nhân về bạn, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn và hoạt động trên internet của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
• Thông tin thiết bị. SYMPER có thể thu thập thông tin về (các) thiết bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi địa chỉ IP, thông tin nhật ký, thông báo lỗi, loại thiết bị và số nhận dạng thiết bị duy nhất.
• Thông tin sử dụng. Tương tác, loại trình duyệt của bạn và thông tin chi tiết về mọi liên kết hoặc thông tin SYMPER có thể thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Phần mềm SYMPER, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trang bạn đã xem, các dịch vụ và tính năng bạn đã sử dụng hoặc liên lạc mà bạn đã tương tác.
• Thông tin địa điểm. Một số tính năng trong Phần mềm SYMPER có thể thu thập thông tin vị trí của bạn, thông tin chuyển động của thiết bị hoặc cả hai, nếu bạn hoặc tổ chức của bạn cấp cho SYMPER quyền truy cập thông qua cài đặt thiết bị của bạn.
• Dữ liệu hành vi trực tuyến. SYMPER có thể tự động thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định về việc bạn sử dụng và tương tác với các website của SYMPER, website của khách hàng hoặc trang thương mại điện tử, website truyền thông xã hội và các chiến dịch tiếp thị mà SYMPER hoặc khách hàng của SYMPER tổ chức (bao gồm nhưng không giới hạn bởi địa chỉ IP và ID thiết bị,…); thông tin lượt xem trang và kết quả tìm kiếm, liên kết và nếu bạn là người liên hệ của khách hàng, chiến dịch quảng cáo được trình bày hoặc gửi cho bạn bằng cách sử dụng dịch vụ của SYMPER đã được xem, phân phối, mở vào hay chưa, chiến dịch quảng cáo đó có có nhận được tương tác hay không, có bị coi là thư rác hay không.

4. Mục đích SYMPER sử dụng dữ liệu cá nhân
SYMPER có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn theo một số cách sau đây hoặc theo cách khác được mô tả tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân:
4.1. Cung cấp và vận hành phần mềm.

SYMPER có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
• Tạo tài khoản và cung cấp quyền sử dụng Phần mềm SYMPER cho bạn.
• Điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của SYMPER, bao gồm giải quyết các tranh chấp về thanh toán và tài chính.
• Đánh giá điều kiện của bạn đối với các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ tiếp thị.
• Cung cấp các tính năng cho bạn, chẳng hạn như lập báo cáo tài chính hoặc đánh giá chỉ số cho bạn.
• Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn thông qua Phần mềm SYMPER.
• Kết nối bạn với các chuyên gia và những người dùng khác.
• Trao đổi thông tin với bạn, chẳng hạn như gửi cho bạn thông báo điện tử.
• Nắm được nhu cầu và sở thích của bạn, đồng thời cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với sản phẩm, dịch vụ của SYMPER.
• Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng và giải quyết tranh chấp.
• Xác thực danh tính của bạn.
• Quản lý đăng ký và tham dự sự kiện, bao gồm gửi thông tin sự kiện liên quan đến bạn.

4.2. Nghiên cứu và phát triển.

SYMPER có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:
• Cải thiện và phát triển các sản phẩm và dịch vụ của SYMPER bằng cách phân tích các tương tác và hoạt động sử dụng của bạn với Phần mềm SYMPER, hoặc với một số nội dung bạn nhận được từ bên thứ ba gửi, hoặc với nội dung hiển thị thông qua Phần mềm SYMPER, bao gồm cả việc phân tích dữ liệu để phát triển thông tin chi tiết, nhu cầu và sở thích của bạn, để SYMPER có thể đưa ra các dự đoán, đề xuất và sản phẩm phù hợp hơn.
• Phân tích thông tin về hoạt động tương tác của bạn với SYMPER để tạo số liệu thống kê để sử dụng trong nghiên cứu và để tiếp thị, quảng bá, cải thiện và phát triển Phần mềm SYMPER.

5. Cách SYMPER chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn
5.1. Khi bạn sử dụng và tương tác với Phần mềm SYMPER
SYMPER có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
• Khi bạn kết nối với đối tác của SYMPER. Bạn có thể được cung cấp các ưu đãi, sản phẩm và dịch vụ từ các nhà cung cấp được tích hợp với Phần mềm SYMPER (“Đối tác Dịch vụ”). Nếu bạn tương tác, đăng ký dịch vụ hoặc ưu đãi của Đối tác Dịch vụ; hoặc liên kết, đồng bộ hóa tài khoản của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của Đối tác Dịch vụ, thì bạn đồng ý cho phép SYMPER chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Đối tác Dịch vụ; hoặc khi SYMPER điều hướng bạn đến website hoặc ứng dụng của Đối tác Dịch vụ để bạn trực tiếp cung cấp thông tin.
• Khi bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội của mình. Một số tính năng của SYMPER cho phép bạn kết nối với tài khoản mạng xã hội hoặc chia sẻ thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, như Zalo và Facebook. Bất kỳ thông tin nào bạn chọn chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội đều có khả năng hiển thị theo chính sách quyền riêng tư của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội (không phải Chính sách quyền riêng tư của SYMPER). Bạn chỉ nên chia sẻ thông tin trên phương tiện truyền thông xã hội mà bạn thấy phù hợp.
5.2. Vì lý do pháp lý.

SYMPER có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì lý do pháp lý mà không cần sự đồng ý của bạn và được pháp luật cho phép, bao gồm:
• Khi SYMPER tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ yêu cầu của tòa án hoặc quy định hoặc quy trình pháp lý khác.
• Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của SYMPER, khách hàng của SYMPER hoặc những người khác.
• Để thực thi, khắc phục hoặc áp dụng Điều khoản dịch vụ của SYMPER hoặc các thỏa thuận khác.
• Để ngăn chặn gian lận, tấn công an ninh mạng hoặc hoạt động bất hợp pháp.
• Để giúp phát hiện và phòng, chống gian lận, hoặc bảo vệ khách hàng, người dùng, hoặc Phần mềm SYMPER.
• Theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (ví dụ cơ quan thuế hoặc cơ quan điều tra).
5.3. Mục đích khác
SYMPER cũng chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba trong các trường hợp sau.
• Nghiên cứu. Với các biện pháp kiểm soát thích hợp, SYMPER có thể chia sẻ thông tin với các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tổ chức nghiên cứu, chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận, cho mục đích nghiên cứu hoặc xuất bản các tài liệu nghiên cứu. Thông tin SYMPER chia sẻ chỉ bao gồm các thông tin không định danh (không xác định được danh tính cụ thể của cá nhân nào).
• Với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Với một số Phần mềm SYMPER cụ thể, SYMPER có thể truyền dẫn dữ liệu cá nhân của bạn cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, tổ chức thẻ hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ định danh, chấm điểm tín dụng khi được sự đồng ý của bạn.
• Với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý của SYMPER. SYMPER chia sẻ dữ liệu cá nhân với nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý thực hiện các công việc, dịch vụ cho SYMPER. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công ty quảng cáo, tiếp thị và bán hàng; công ty cung cấp giải pháp công nghệ (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, bảo mật) và giúp SYMPER điều hành doanh nghiệp của mình. Các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đại lý được SYMPER yêu cầu thực hiện các biện pháp kiểm soát và bảo vệ hợp lý thông tin được tiếp nhận từ SYMPER.
• Đối với việc sáp nhập và mua lại. Nếu SYMPER có liên quan đến việc sáp nhập, bán tài sản, góp vốn, thanh lý, phá sản hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của SYMPER cho một công ty khác, thì SYMPER có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với công ty đó và các cố vấn của công ty đó trước và sau ngày giao dịch.

• Đối với quảng cáo và phân tích. SYMPER có thể hiển thị quảng cáo trên Phần mềm SYMPER hoặc để quản lý quảng cáo của SYMPER trên các website khác.

6. Quyền và lựa chọn dữ liệu cá nhân của bạn
6.1. SYMPER cung cấp cho tất cả khách hàng các tùy chọn hoặc cài đặt trong tài khoản sử dụng Phần mềm SYMPER để bạn có thể quản lý quyền riêng tư của mình.
• Truy cập dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền truy cập để xem và tự chỉnh sửa các loại dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh, thay đổi thông tin đó trực tiếp hoặc gián tiếp.
• Xóa dữ liệu cá nhân. Bạn có quyền xóa các dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định. SYMPER có thể sẽ không xóa dữ liệu cá nhân của bạn ngay cả khi bạn có yêu cầu trong trường hợp việc xóa dữ liệu không được cho phép theo quy định của pháp luật hoặc các lý do hợp lý khác về kỹ thuật hoặc kinh doanh.
• Hạn chế xử lý dữ liệu. Bạn có thể yêu cầu SYMPER hạn chế việc sử dụng thông tin của mình trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn nhận thấy dữ liệu cá nhân của mình không chính xác bạn có thể yêu cầu SYMPER hạn chế xử lý phần dữ liệu cá nhân đó trong một khoảng thời gian nhất định để bạn thực hiện xác minh thông tin. SYMPER sẽ nỗ lực tốt nhất để giải quyết yêu cầu của bạn.
• Phản đối xử lý dữ liệu. Bạn có thể phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn, hạn chế sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị bằng các tùy chọn trong cài đặt tài khoản của mình hoặc lựa chọn vào hủy đăng ký ở cuối email tiếp thị. SYMPER cam kết bằng nỗ lực tốt nhất để giải quyết các yêu cầu của bạn.
• Rút lại sự đồng ý. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quy trình xử lý nào mà SYMPER đã tiến hành trước khi bạn rút lại. Để rút lại một phần hoặc toàn bộ sự đồng ý, bạn có thể trực tiếp xóa dữ liệu cá nhân trên Phần mềm SYMPER.
• Yêu cầu cung cấp thông tin cho bên thứ ba. Bạn có quyền chuyển hoặc yêu cầu SYMPER truyền dẫn dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Nếu bạn có yêu cầu, SYMPER chỉ được hiểu là bên được ủy quyền để truyền dẫn và không chịu trách nhiệm đối với phạm vi được bạn yêu cầu thực hiện. SYMPER sẽ cần bạn xác nhận đồng ý trước khi truyền dẫn cho bên thứ ba.
• Quyền khiếu nại. Nếu SYMPER không đáp ứng được kỳ vọng của bạn trong việc xử lý dữ liệu cá nhân hoặc bạn muốn khiếu nại về các biện pháp bảo vệ dữ liệu của SYMPER, vui lòng thông báo ngay cho SYMPER để nhanh chóng khắc phục sự cố. Để hỗ trợ SYMPER xử lý vấn đề, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết và các bằng chứng hợp lệ. SYMPER sẽ cố gắng xem xét và trả lời tất cả các khiếu nại trong khoảng thời gian sớm nhất.
6.2. Nếu dữ liệu cá nhân của bạn được bên kiểm soát dữ liệu ủy thác cho SYMPER xử lý thông qua hợp đồng, thỏa thuận, vui lòng liên hệ với bên kiểm soát dữ liệu để yêu cầu thực hiện các quyền cá nhân của bạn và SYMPER sẽ đảm bảo thực hiện các quyền của bạn theo yêu cầu của bên kiểm soát dữ liệu.

7. Thời hạn xử lý dữ liệu
7.1. Kể từ thời điểm bạn tương tác với Phần mềm SYMPER hoặc website, ứng dụng, trang truyền thông hoặc kênh liên hệ của SYMPER thì SYMPER tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định tại Chính sách quyền riêng tư này.
7.2. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu giữ tối thiểu trong suốt thời gian SYMPER cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc khi bạn vẫn còn liên hệ với SYMPER. Sau đó dữ liệu cá nhân của bạn có thể tiếp tục được SYMPER lưu giữ trong khoảng thời gian hợp lý nếu SYMPER đánh giá việc lưu giữ là cần thiết để:
• Tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật (ví dụ: lưu giữ hồ sơ để thực hiện các nghĩa vụ thuế của SYMPER; lưu trữ dữ liệu khách hàng theo quy định của pháp luật kế toán, luật giao dịch điện tử, luật an ninh mạng…);
• Tuân thủ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
• Giải quyết tranh chấp, khiếu nại hoặc thủ tục pháp lý;
• Phòng ngừa và ngăn chặn hành vi gian lận hoặc hành vi vi phạm;
• Tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, an ninh thông tin;
• Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, SYMPER và khách hàng, đối tác của SYMPER và Các yêu cầu hợp lý khác

8. Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn
SYMPER cam kết nỗ lực tối đa trong khả năng của mình về nhân lực, công nghệ và các yếu tố khác để bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, SYMPER không thể cam kết điều này trong trường hợp xảy ra sự kiện bất kháng bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, dịch bệnh, mất điện diện rộng, hacker tấn công,…

9. Thay đổi Chính sách quyền riêng tư của SYMPER
SYMPER có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình bất cứ lúc nào. Nếu SYMPER thực hiện thay đổi những nội dung quan trọng liên quan đến cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, SYMPER sẽ thông báo cho bạn trên Phần mềm SYMPER hoặc trên một bài đăng công khai; bằng cách gửi thông báo cho bạn qua email; hoặc công bố trên website của SYMPER; hoặc bằng các phương tiện khác phù hợp với luật hiện hành.

Bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối khi nào bằng cách kiểm tra ngày “cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách quyền riêng tư này. Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về cách SYMPER bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

10. Cách thức liên lạc với SYMPER
Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với SYMPER theo thông tin liên hệ tại https://www.symper.vn/ hoặc trực tiếp tại trụ sở chính của SYMPER. SYMPER sẽ nỗ lực tối đa để phản hồi bạn sớm nhất có thể.