THỰC TẬP SINH UX/UI DESIGNER

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3-5 triệu

Fulltime

THỰC TẬP SINH MARKETING

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

2-4 triệu

Thực tập

NHÂN VIÊN DESIGN MARKETING

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

2-3 triệu

Parttime

SECURITY ENGINEER

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

12-25 triệu

Fulltime

FRESHER DEVOPS

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

10-20 triệu

Fulltime/Parttime Offline

TTS LẬP TRÌNH BACKEND, FRONTEND, FULLSTACK

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3-5 triệu
Thực tập
LẬP TRÌNH VIÊN FRONTEND (FRESHER)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

5-9 triệu
Fulltime
LẬP TRÌNH VIÊN FRONTEND (SENIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

12-18 triệu
Fulltime
LẬP TRÌNH VIÊN FRONTEND (JUNIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

8-12 triệu
Fulltime
TTS LẬP TRÌNH BACKEND, FRONTEND, FULLSTACK

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3-5 triệu
Thực tập

LẬP TRÌNH VIÊN BACKEND (FRESHER)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

6-10 triệu

Fulltime
LẬP TRÌNH VIÊN BACKEND (SENIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

13-20 triệu
Fulltime
LẬP TRÌNH VIÊN BACKEND (JUNIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

9-13 triệu
Fulltime
TTS LẬP TRÌNH BACKEND, FRONTEND, FULLSTACK

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3-5 triệu
Thực tập
LẬP TRÌNH VIÊN WEB FULLSTACK (SENIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

13-21 triệu
Fulltime
LẬP TRÌNH VIÊN WEB FULLSTACK (JUNIOR)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

10-13 triệu
Fulltime

LẬP TRÌNH VIÊN WEB FULLSTACK (INTERN)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3-5 triệu

Fulltime

TTS LẬP TRÌNH MOBILE (FLUTTER)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

3-5 triệu

Fulltime

FRESHER MOBILE (FLUTTER)

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Thương lượng

Fulltime

THỰC TẬP SINH KIỂM THỬ PHẦN MỀM QC – TESTER

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Thỏa thuận

Fulltime
THỰC TẬP SINH BUSINESS ANALYST

46 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

2-5 triệu

Thực tập