Với kinh nghiệm tại Big 4 về kiểm toán và vận hành ở các bộ phận khác nhau, chúng tôi đã thực hiện rà soát, kiểm tra tính tuân thủ nhằm 

 • Khoanh vùng rủi ro và đánh giá quy mô sai sót trong quá khứ
 • Làm căn cứ cho việc làm rõ các lợi ích của việc số hóa hệ thống, tránh việc dùng sổ sách giấy tờ viết tay quá nhiều.
 • Làm căn cứ cho việc hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý hiện tại

Với các nhóm nghiệp vụ:

 • Quản lý thanh toán
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý kho
 • Quản lý mua hàng
 • Quản lý máy móc thiết bị
 • Quản lý thống kê sản xuất
 • Quản lý triển khai sản xuất
 • Quản lý hoạch định bán hàng sản xuất (S&OP)
 • Quản lý nhân sự