Với kinh nghiệm điều hành ở các cấp độ c-level, chúng tôi cũng tham gia đại diện với các vai trò sau ở cấp độ Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

  • Thành viên giám sát của hội đồng quản trị
  • Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
  • Thành viên Ban kiểm soát nội bộ
  • Thành viên Ban kiểm soát của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị