Đối với các Dự án chuyển đổi đã được xác định rõ các lỗ hổng, đích đến và các xác định rõ các nỗ lực cần thiết để chuyển đổi với phạm vi, output rõ ràng.

Với năng lực thực thi và giải quyết vấn đề của mình, chúng tôi triển khai các dự án nỗ lực nhằm đạt được output, giao phẩm đề ra theo phương pháp triển khai và giải quyết vấn đề của mình.