Việc chưa định hình cụ thể, tường minh về các lĩnh vực và đầu việc và sắp xếp các sáng kiến chuyển đổi của Chủ doanh nghiệp có thể là điều khiến mỗi Doanh nghiệp băn khoăn, và dừng bước khi chưa biết nên làm gì trước.

Với kinh nghiệm và cách thức vượt qua các tình huống bối rối này, chúng tôi thực hiện các khảo sát, sắp xếp và đánh giá các sáng kiến chuyển đổi theo thứ tự ưu tiên và lượng hóa các tác động nhằm giúp chủ doanh nghiệp lựa chọn các nỗ lực phù hợp với nguồn lực hiện có.