Doanh nghiệp mong muốn cải thiện năng lực của 01 mảng cụ thể, tuy nhiên chưa có phương án thực thi cụ thể