Kèm cặp, thúc đẩy và tư vấn đội ngũ của tổ chức triển khai sáng kiến chuyển đổi của tổ chức