Nền tảng low-code xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp

SMART OBJECT

Lưu trữ các thông tin định danh của hệ thống(Ví dụ: danh mục hàng hóa vật tư, danh mục mã phí,…), là đầu vào cơ sở của các chứng từ nghiệp vụ khác.

DOCUMENTS

Mang vai trò là chứng từ, biểu mẫu (ví dụ: hóa đơn, phiếu nhập xuất kho , phiếu chi ..) giúp thu thập, và lưu trữ thông tin cho từng giao dịch thông qua các tương tác nhập liệu, phê duyệt, chỉnh sửa và tra cứu lại bởi người dùng cuối (end user).

PEOPLE

Được xây dựng để mô phỏng yếu tố con người trong quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp gắn người dùng về các vị trí công việc, phòng ban trong doanh nghiệp, tạo ra sự khác biệt về tầng giữa các vị trí trong doanh nghiệp, tạo ra các logic đặc thù của doanh nghiệp,…

WORKFLOWS

Workflow là công cụ giúp luân chuyển document (chứng từ), task (công việc), giữa người dùng trong doanh nghiệp theo các thuật toán, logic được định nghĩa trước (đã tích hợp) hoặc tích hợp trí tuệ nhân tạo (chưa tích hợp). Thuật toán, logic nghiệp vụ có thể được chỉnh sửa tùy theo tình huống của chủ doanh nghiệp.

DATAFLOWS

Bộ quy trình dữ liệu (Dataflow) giúp thu thập (từ cả của Hệ thống và do Ứng dụng bên thứ 3 cung cấp) sau đó xử lý, chế biến dữ liệu và tính toán trả về kết quả ở dạng các Bảng dữ liệu (Datasets) theo trình tự nhu cầu của Người dùng. Ví dụ điển hình áp dụng Dataflow là các quy trình như tính lương, tính giá thành ..

REPORT BUILDER

Report builder (hệ thống xây dựng báo cáo) sử dụng các datasets của Dataflows hay của hệ thống hoặc từ ứng dụng bên thứ 03 để tạo ra các báo cáo (Dạng bảng, pie chart, columm stack, line chart, pivot table ..) phục vụ cho việc ra quyết định của doanh nghiệp.