• Quản lý mã hàng và đặt mã theo quy tắc định trước;
  • Lựa chọn mặt hàng quản lý theo lô, số serial;
  • Xuất nhập tồn kho tức thời;
  • Bảng kê phiếu nhập, xuất;
  • Xuất nhập theo lô, số serial thông qua soạn/ cất hàng bằng Mobile App hoặc USB Scanner;

Việc sử dụng barcode hay QR code tiện dụng hơn cho mỗi lần quét với nhiều thông tin được mã hóa trong 01 mã QR, nhằm giúp chỉ 1 lần quét sẽ được nhiều trường thông tin (tùy cấu hình, tối đa 4), ví dụ bao gồm:

  • mã hàng
  • số lượng quy định
  • mã lô hoặc mã seri tương ứng;

Tùy chọn Cấp độ quản lý cho từng mặt hàng

  • Cấp độ 01: Mã hàng, kho, vị trí trong kho;
  • Cấp độ 02: Mã hàng chi tiết thêm tới Lô, và kho, vị trí trong kho;
  • Cấp độ 03: Mã hàng chi tiết tới số Serial, và kho, vị trí trong kho;
Liên hệ

Chi phí thuê bao SaaS hàng năm trọng gói 20 nhân sự bộ phận kho chỉ từ 35 triệu / năm (Đã bao gồm chi phí hạ tầng).